Hinduism

Hanuman Chalisa in Telugu

Hanuman chalisa telugu
Hanuman chalisa in telugu
Written by Parnika


హనుమాన్ చాలీసా – తెలుగులో


శ్రీ గురు చరణ సరోజరజనిజమన ముకుర సుధారి |
వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ||
బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార |
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార్ ||

 1. జయ హనుమాన ఙ్ఞాన గుణ సాగర |
  జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర ||
 2. రామదూత అతులిత బలధామా |
  అంజని పుత్ర పవనసుత నామా ||
 3. మహావీర విక్రమ బజరంగీ |
  కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ||
 4. కంచన వరణ విరాజ సువేశా |
  కానన కుండల కుంచిత కేశా ||
 5. హాథవజ్రఔధ్వజా విరాజై |
  కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై ||
 6. శంకరసువనకేసరీ నందన |
  తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన ||
 7. విద్యావానగుణీ అతి చాతుర |
  రామ కాజ కరివే కో ఆతుర||
 8. ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా |
  రామలఖనసీతామన బసియా ||
 9. సూక్ష్మరూపధరిసియహి దిఖావా |
  వికట రూపధరి లంక జరావా ||
 10. భీమరూపధరిఅసుర సంహారే |
  రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ||
 11. లాయసంజీవనలఖన జియాయే |
  శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే ||
 12. రఘుపతికీన్హీబహుత బడాయీ |
  తుమ మమ ప్రియ భరతహి సమ భాయీ ||
 13. సహసవదనతుమ్హరో యశగావై |
  అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై ||
 14. సనకాదికబ్రహ్మాదిమునీశా |
  నారద శారద సహిత అహీశా ||
 15. యమకుబేరదిగపాల జహాఁ తే |
  కవి కోవిద కహి సకే కహాఁ తే ||
 16. తుమఉపకారసుగ్రీవహి కీన్హా |
  రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా ||
 17. తుమ్హరోమంత్రవిభీషణ మానా |
  లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా ||
 18. యుగసహస్రయోజన పర భానూ |
  లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ ||
 19. ప్రభుముద్రికామేలి ముఖ మాహీ |
  జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ ||
 20. దుర్గమకాజజగత కే జేతే |
  సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ||
 21. రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |
  హోతనఆఙ్ఞా బిను పైసారే ||
 22. సబసుఖలహై తుమ్హారీ శరణా |
  తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా ||
 23. ఆపనతేజతుమ్హారో ఆపై |
  తీనోఁ లోక హాంక తే కాంపై ||
 24. భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై |
  మహవీరజబనామ సునావై ||
 25. నాసైరోగహరై సబ పీరా |
  జపత నిరంతర హనుమత వీరా ||
 26. సంకటసేఁహనుమాన ఛుడావై |
  మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ||
 27. సబపరరామ తపస్వీ రాజా |
  తినకే కాజ సకల తుమ సాజా ||
 28. ఔరమనోరధజో కోయి లావై |
  తాసు అమిత జీవన ఫల పావై ||
 29. చారోయుగపరితాప తుమ్హారా |
  హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా ||
 30. సాధుసంతకే తుమ రఖవారే |
  అసుర నికందన రామ దులారే ||
 31. అష్ఠసిద్ధినవనిధి కే దాతా |
  అస వర దీన్హ జానకీ మాతా ||
 32. రామరసాయనతుమ్హారే పాసా |
  సాద రహో రఘుపతి కే దాసా ||
 33. తుమ్హరేభజనరామకో పావై |
  జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై ||
 34. అంతకాలరఘువర పురజాయీ |
  జహాఁ జన్మ హరిభక్త కహాయీ ||
 35. ఔరదేవతాచిత్త న ధరయీ |
  హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ ||
 36. సంకటకటైమిటై సబ పీరా |
  జో సుమిరై హనుమత బల వీరా ||
 37. జైజైజై హనుమాన గోసాయీ |
  కృపా కరో గురుదేవ కీ నాయీ ||
 38. జోశతవార పాఠ కర కోయీ |
  ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ ||
 39. జోయహపడై హనుమాన చాలీసా |
  హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా ||
 40. తులసీదాససదాహరి చేరా |
  కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ||

దోహా
పవన తనయ సంకట హరణ – మంగళ మూరతి రూప్ |
రామ లఖన సీతా సహిత – హృదయ బసహు సురభూప్ ||
సియావర రామచంద్రకీ జయ | పవనసుత హనుమానకీ జయ | బోలో భాయీ సబ సంతనకీ జయ |

About the author

Parnika

Leave a Comment